بیمارستان امیرالمومنین

آدرس: شهرضا

روزهای یکشنبه صبح و عصر

بیمارستان صدوقی

آدرس: اصفهان - خابان بزرگمهر

دوشنبه ها 15 تا 17

سه شنبه ها 9:30 تا 11

چهارشنبه ها 15 تا 17

کلینیک جی

آدرس: اصفهان - خیابان جی - بعد از تقاطع همدانیان

صبح شنبه ها و عصر سه شنبه ها