درمانگاه نبی اکرم
نجف آباد - خیابان منتظری جنوبی
ساعات پذیرش:
دوشنبه ها از 15 تا 18 عصر
پنج شنبه ها از 10 تا 12:30 صبح

بیمارستان امیرالمومنین
اصفهان - خیابان احمد آباد
ساعات پذیرش:
یکشنبه و چهارشنبه از 10 تا 12 صبح