متولد سال 1346 در شهر اصفهان هستم. در مهر ماه سال 1365 در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع به تحصیل نمودم.
پس از اتمام تحصیلات در سال 1372 و گذراندن دوران مقدس سربازی و طرح، در سال 1375 در رشته پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تحصیل پرداختم و در مهر ماه 1379 فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوران طرح در فریدن و نجف آباد، به ادامه خدمت در شهرهای نجف آباد و اصفهان مشغول می باشم.